[اسم]

نوجوانی

( ن-و-ج-و-ا-ن-ی )
1 adolescence teens

adolescence /ˌædəˈlesns/ /ˌædəˈlesns/


teens /tiːnz/ /tiːnz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان