[صفت]

نوین

( ن-و-ی-ن )
1 new modern , recent

new /nuː/ /njuː/


modern /ˈmɑːdərn/ /ˈmɒdn/


recent /ˈrisənt/ /ˈriːsnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان