دیکشنری انگلیسی به فارسی

new

/nuː/
/njuː/

[صفت]