[صفت]

تازه

( ت-ا-ز-ه )
1 fresh

fresh /freʃ/ /freʃ/

2 new novel

new /nuː/ /njuː/


novel /ˈnɑvəl/ /ˈnɒvəl/

[قید]

تازه

( ت-ا-ز-ه )
1 just recently

just /dʒʌst/ /dʒʌst/


recently /ˈriː.sənt.li/ /ˈriːsntli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان