[اسم]

همسر

( ه-م-س-ر )
1 spouse wife , husband

spouse /spaʊs/ /spaʊs/


wife /waɪf/ /waɪf/


husband /ˈhʌz.bənd/ /ˈhʌzbənd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان