[صفت]

هم‌دوره

( ه-م-‌-د-و-ر-ه )
1 contemporary modern , recent

contemporary /kənˈtɛmpəˌrɛri/ /kənˈtemprəri/


modern /ˈmɑːdərn/ /ˈmɒdn/


recent /ˈrisənt/ /ˈriːsnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان