[اسم]

هنگام

( ه-ن-گ-ا-م )
1 time spell

time /tɑɪm/ /taɪm/


spell /spel/ /spel/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان