[فعل]

to spell

/spel/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: spelled] [گذشته: spelled] [گذشته کامل: spelled]

1 هجی کردن نوشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: هجی کردن
to spell something
چیزی را هجی کردن
 • Shakespeare did not always spell his own name the same way.
  شکسپیر همیشه اسمش را به یک شکل هجی نمی‌کرد [نمی‌نوشت].
to spell something wrong/wrongly
چیزی را اشتباه/به‌اشتباه هجی کردن
 • You’ve spelled my name wrong.
  اسم من را اشتباه هجی کرده‌ای.

2 خوانده شدن واژه ... را ساختن

to spell something
چیزی خواندن شدن
 • B-A-L-L spells "ball".
  ت-و-پ خوانده می‌شود "توپ".

3 به‌بار آوردن (فاجعه و...) منجر شدن

 • 1.These plans would spell disaster for the economy.
  1. این برنامه‌ها برای اقتصاد، فاجعه به‌بار خواهد آورد.
[اسم]

spell

/spel/
قابل شمارش

4 دوره بازه

معادل ها در دیکشنری فارسی: هنگام
مترادف و متضاد course period time
brief/short spell
بازه زمانی کوتاه
 • After a brief spell in the army, I returned to teaching.
  بعد از یک بازه زمانی کوتاه در ارتش، من به شغل معلمی برگشتم.
a spell of cold/wet/dry/bad luck...
یک بازه هوای سرد/بارانی/خشک/بدشانسی و...
 • Water the plants carefully during dry spells.
  در طول بازه‌های خشک [کم‌باران] گیاهان را بادقت آب دهید.

5 طلسم جادو

معادل ها در دیکشنری فارسی: افسون افسون ورد
to put/cast a spell on somebody
کسی را طلسم کردن
 • The witch cast a spell on the princess.
  جادوگر شاهزاده خانم را طلسم کرد.
to be under a spell
طلسم شدن
 • The whole town seemed to be under a spell.
  کل شهر انگار طلسم شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان