دیکشنری انگلیسی به فارسی

speedometer

/spiːˈdɑːmɪtər/
/spiːˈdɒmɪtə/

[اسم]