[اسم]

وان

( و-ا-ن )
1 bathtub bath , tub

bathtub /ˈbæθtʌb/ /ˈbɑːθtʌb/


bath /bɑːθ/ /bɑːθ/


tub /tʌb/ /tʌb/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان