[اسم]

واکس

( و-ا-ک-س )
1 polish wax

polish /ˈpɑlɪʃ/ /ˈpɒlɪʃ/


wax /wæks/ /wæks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان