[فعل]

واکنش نشان دادن

( و-ا-ک-ن-ش- -ن-ش-ا-ن- -د-ا-د-ن )
1 to react to respond

to react /riˈækt/ /ri(ː)ˈækt/


to respond /rɪˈspɑnd/ /rɪsˈpɒnd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان