[اسم]

وردست

( و-ر-د-س-ت )
1 assistant apprentice

assistant /əˈsɪs.tənt/ /əˈsɪstənt/


apprentice /əˈprɛntəs/ /əˈprɛntɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان