[اسم]

وزیر

( و-ز-ی-ر )
1 minister secretary , vizier

minister /ˈmɪn.ə.stər/ /ˈmɪnɪstə/


secretary /ˈsekrəteri/ /ˈsɛkrətri/


vizier /vɪˈzɪr/ /vɪˈzɪə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان