[اسم]

ویراژ دادن

( و-ی-ر-ا-ژ- -د-ا-د-ن )
1 to swerve to veer

to swerve /swɜːrv/ /swɜːv/


to veer /vˈɪɹ/ /vˈiə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان