[فعل]

to veer

/vˈɪɹ/
فعل ناگذر
[گذشته: veered] [گذشته: veered] [گذشته کامل: veered]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ناگهان تغییر مسیر دادن تغییر جهت دادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ویراژ دادن
مترادف و متضاد swerve
  • 1.It is still not clear why the missile veered off course.
    1. هنوز مشخص نیست چرا موشک ناگهان تغییر جهت داد و از مسیر خارج شد.

2 ناگهان تغییر عقیده دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان