[اسم]

پادرمیانی

( پ-ا-د-ر-م-ی-ا-ن-ی )
1 intervention mediation

intervention /ˌɪntərˈvenʃn/ /ˌɪntəˈvenʃn/


mediation /ˌmiːdiˈeɪʃən/ /ˌmiːdiˈeɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان