[صفت]

پرشور

( پ-ر-ش-و-ر )
1 passionate enthusiastic

passionate /ˈpæʃ.ə.nət/ /ˈpæʃənət/


enthusiastic /ɪnˌθuː.ziːˈæs.tɪk/ /ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان