[صفت]

enthusiastic

/ɪnˌθuː.ziːˈæs.tɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more enthusiastic] [حالت عالی: most enthusiastic]

1 پراشتیاق پرشور، پرذوق

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرجوش و خروش پرشور مشتاق
enthusiastic about somebody/something
پراشتیاق برای کسی/چیزی
  • You don't seem very enthusiastic about the party.
    برای آن مهمانی خیلی پراشتیاق به نظر نمی‌رسی.
enthusiastic about doing something
ذوق داشتن درباره انجام کاری
  • She was enthusiastic about going to Spain.
    او درباره رفتن به اسپانیا ذوق داشت.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان