[فعل]

پست کردن

( پ-س-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to mail to post

to mail /meɪl/ /meɪl/


to post /poʊst/ /pəʊst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان