[اسم]

mail

/meɪl/
غیرقابل شمارش

1 نامه پست، بسته پستی، ایمیل

مترادف و متضاد electronic mail email letters post
 • 1. A package for you came in the mail today.
  1 . یک بسته امروز از طریق پست رسید.
 • 2. Did the mail come yet?
  2 . آیا نامه رسید [هنوز اون نامه نرسیده]؟
 • 3. I just want to check my mail before I turn off the computer.
  3 . من فقط می‌خواهم قبل از خاموش کردن کامپیوتر، ایمیل‌هایم را چک کنم.
 • 4. She spent the morning reading and answering her mail.
  4 . او صبح‌ها را به مطالعه و پاسخ دادن به نامه‌ها می‌گذراند.
 • 5. You will be sent your test results by mail.
  5 . نتایج آزمون توسط نامه به شما ارسال خواهد شد.
[فعل]

to mail

/meɪl/
فعل گذرا
[گذشته: mailed] [گذشته کامل: mailed]

2 پست کردن ایمیل کردن

مترادف و متضاد post send
 • 1. Please sign the form and mail it to the address below.
  1 . لطفا فرم را امضا کن و آن را به آدرس زیر پست کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان