[اسم]

mail slot

/meɪl slɑt/
قابل شمارش

1 صندوق پست درب منزل

مترادف و متضاد letter box
  • 1.decorative and functional mail slots
    1. صندوق پست درب منزل تزئینی و کاربردی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان