[اسم]

maidenhood

/mˈeɪdənhˌʊd/
قابل شمارش

1 دوشیزگی دوران دختری، بکارت

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوشیزگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان