[اسم]

mailbox

/ˈmeɪlˌbɑks/
قابل شمارش

1 صندوق پست (شخصی یا عمومی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: صندوق پست
مترادف و متضاد letter box
  • 1.I painted my mailbox red.
    1. من صندوق پستم را رنگ قرمز زدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان