[اسم]

پیش‌داوری

( پ-ی-ش-‌-د-ا-و-ر-ی )
1 prejudgment preconception

prejudgment /pɹɪdʒˈʌdʒmənt/ /pɹɪdʒˈʌdʒmənt/


preconception /prikənˈsɛpʃən/ /ˌpriːkənˈsepʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان