[اسم]

چابک

( چ-ا-ب-ک )
1 agile swift , nimble

agile /ˈæʤəl/ /ˈæʤaɪl/


swift /swɪft/ /swɪft/


nimble /ˈnɪmbəl/ /ˈnɪmbl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان