[اسم]

کائنات

( ک-ا-ئ-ن-ا-ت )
1 universe world

universe /ˈjuːnɪvɜːrs/ /ˈjuːnɪvɜːs/


world /wɜːld/ /wɜːld/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان