[اسم]

universe

/ˈjuːnɪvɜːrs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جهان هستی کائنات، کیهان

  • 1.theories of how the universe began
    1. نظریاتی درباره اینکه جهان هستی چگونه آغاز شد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان