[اسم]

کون و مکان

( ک-و-ن- -و- -م-ک-ا-ن )
1 universe world

universe /ˈjuːnɪvɜːrs/ /ˈjuːnɪvɜːs/


world /wɜːld/ /wɜːld/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان