[اسم]

گیتی

( گ-ی-ت-ی )
1 universe world

universe /ˈjuːnɪvɜːrs/ /ˈjuːnɪvɜːs/


world /wɜːld/ /wɜːld/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان