[اسم]

عالم

( ع-ا-ل-م )
1 world universe

world /wɜːld/ /wɜːld/


universe /ˈjuːnɪvɜːrs/ /ˈjuːnɪvɜːs/

2 a learned man
[صفت]

عالم

( ع-ا-ل-م )
1 learned scholarly

learned /ˈlɜːrnɪd/ /ˈlɜːnɪd/


scholarly /skˈɑːlɚli/ /skˈɒləli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان