[فعل]

کرکری خواندن

( ک-ر-ک-ر-ی- -خ-و-ا-ن-د-ن )
1 to trash-talk to boast , to brag

to trash-talk /tɹˈæʃtˈɔːk/ /tɹˈaʃtˈɔːk/


to boast /boʊst/ /bəʊst/


to brag /bræg/ /bræg/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان