[فعل]

کشتن

( ک-ش-ت-ن )
1 to kill to murder

to kill /kɪl/ /kɪl/


to murder /ˈmɜːrdər/ /ˈmɜːdə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان