[اسم]

کنجاله

( ک-ن-ج-ا-ل-ه )
1 meal press cake , oil cake

meal /miːl/ /miːl/


press cake /pɹˈɛs kˈeɪk/ /pɹˈɛs kˈeɪk/


oil cake /ˈɔɪl kˈeɪk/ /ˈɔɪl kˈeɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان