[صفت]

کنونی

( ک-ن-و-ن-ی )
1 current present

current /ˈkɜr.ənt/ /ˈkʌrənt/


present /ˈprez.ənt/ /ˈprɛznt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان