[اسم]

کیلو

( ک-ی-ل-و )
1 kilo kilogram

kilo /ˈkiː.ləʊ/ /ˈkiːləʊ/


kilogram /ˈkɪl.əˌgræm/ /ˈkɪləɡræm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان