[اسم]

kilo

(kilogram)
/ˈkiː.ləʊ/
قابل شمارش

1 کیلو

معادل ها در دیکشنری فارسی: کیلوگرم کیلو
a 200 kilo block of concrete
یک بلوک سیمانی 200 کیلویی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان