[اسم]

کیلوگرم

( ک-ی-ل-و-گ-ر-م )
1 kilogram kilo

kilogram /ˈkɪl.əˌgræm/ /ˈkɪləɡræm/


kilo /ˈkiː.ləʊ/ /ˈkiːləʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان