[اسم]

killer whale

/ˈkɪlər weɪl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نهنگ قاتل ارکا

مترادف و متضاد orca
  • 1.The killer whale is a black and white whale that eats meat.
    1. نهنگ قاتل یک نهنگ سیاه و سفید است که گوشتخوار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان