[اسم]

killer application

/ˌkɪlər ˌæplɪˈkeɪʃn/
قابل شمارش

1 اپلیکیشن کشنده نرم افزار کاربردی بسیار محبوب

informal specialized
مترادف و متضاد killer app
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان