[فعل]

to kill time

/kɪl taɪm/
فعل ناگذر
[گذشته: killed time] [گذشته: killed time] [گذشته کامل: killed time]

1 وقت گذراندن وقت پر کردن

  • 1.We killed time playing cards.
    1. ما با ورق بازی کردن وقت گذراندیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان