[اسم]

کیمیا

( ک-ی-م-ی-ا )
1 alchemy

alchemy /ˈælkəmi/ /ˈælkɪmi/

2 rarity rareness , exception , uncommonness

rarity /ˈrerəti/ /ˈreərəti/exception /ɪkˈsep.ʃən/ /ɪkˈsepʃn/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان