[قید]

absolutely

/ˈæb.səˌluːt.li/
غیرقابل مقایسه

1 مسلماً قطعاً، بی‌شک

معادل ها در دیکشنری فارسی: واقعا مطلقا محققا قطعا
مترادف و متضاد completely definitely exactly totally utterly partially
 • 1.I absolutely hate it.
  1. من بی‌شک از آن متنفرم.
 • 2.It's absolutely ridiculous.
  2. این (ایده) قطعاً احمقانه است.
 • 3.The food was absolutely delicious.
  3. غذا بی‌شک خوشمزه بود.
 • 4.We've achieved absolutely nothing today.
  4. ما امروز مسلماً به هیچ‌چیز دست نیافتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان