[حرف اضافه]

against

/əˈgenst/

1 مخالف علیه، ضد

معادل ها در دیکشنری فارسی: بر علیه بر ضد علیه مخالف
مترادف و متضاد averse to in opposition to opposed to in favour of pro
the fight against crime/terrorism
مبارزه علیه جرم و جنایت/تروریسم
for or against
موافق یا مخالف
 • Are you for or against the proposal?
  شما موافق این پیشنهاد هستید یا مخالف؟
against (doing) something
مخالف (انجام) کاری
 • She is against seeing him.
  او مخالف دیدن او است.
against somebody
علیه کسی
 • The evidence is against him.
  مدارک علیه اوست.
against something
ضد چیزی/ مقابله با چیزی
 • We need an injection against rabies.
  ما واکسنی در مقابله با هاری نیاز داریم.

2 خلاف

معادل ها در دیکشنری فارسی: خلاف
مترادف و متضاد counter to in opposition to
against the law
خلاف قانون
 • It's against the law to smoke in public places.
  سیگار کشیدن در مکان‌های عمومی خلاف قانون است.
against the current
خلاف جریان
 • We were rowing against the current.
  ما داشتیم خلاف جریان (آب) پارو می‌زدیم.
against one's will
برخلاف خواسته کسی
 • She was forced to marry against her will.
  او مجبور شد برخلاف خواسته‌اش ازدواج کند.

3 در مقابل در برابر

معادل ها در دیکشنری فارسی: در برابر مقابل
مترادف و متضاد opposing
to play against something
بازی کردن در برابر چیزی
 • 1. Germany is playing against Brazil in the final tonight.
  1. آلمان امشب در مسابقه فینال در برابر برزیل بازی می‌کند.
 • 2. On Saturday France play against Wales.
  2. در روز شنبه "فرانسه" در مقابل "ولز" بازی می‌کند.

4 کنار چسبیده به

مترادف و متضاد adjacent to in contact with touching
against something
چسبیده به چیزی
 • 1. Put the piano there, against the wall.
  1. پیانو را اینجا قرار بده، کنار دیوار.
 • 2. Why don't we put the bed against the wall?
  2. چرا ما تختخواب را چسبیده به دیوار قرار ندهیم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان