[قید]

afterwards

/ˈæftɚwɚdz/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بعد بعدا، سپس

معادل ها در دیکشنری فارسی: بعد بعدا سپس متعاقبا آنگاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان