[قید]

afterwards

/ˈæftɚwɚdz/
غیرقابل مقایسه

1 بعد بعدا، سپس

معادل ها در دیکشنری فارسی: بعد بعدا سپس متعاقبا آنگاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان