[اسم]

alveolus

/ˌælvɪˈoʊləs/
قابل شمارش
[جمع: alveoli]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کیسه هوایی (کالبدشناسی)

2 حفره دندانی (کالبدشناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان