[جمله]

Always use low beams in the fog.

/ˈɔlˌweɪz juz loʊ bimz ɪn ðə fɑg./

1 در مه همیشه از نور پایین استفاده کن.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان