[اسم]

AMA

(American Medical Association)
/ˈɑːmə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انجمن پزشکی امریکا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان