an


/æn/
/æn/

تخصیص گر
1
an [تخصیص گر]
1
یک هر یک، -ی، -ای

  • 1. I ate an apple.
    1. من یک سیب خوردم [من سیبی خوردم].
  • 2. پارک کردن اتومبیل در اینجا، هر یک ساعت [ساعتی] 4 دلار هزینه دارد.

تخصیص گر
2
an [تخصیص گر]
2
[نشانه اسامی نامعین قبل از حروف صدادار]

  • 1. می توانی خودرو [اتومبیل] برانی [می‌توانی با اتومبیل رانندگی کنی]؟
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان