[اسم]

attempted murder

/əˈtɛmptəd ˈmɜrdər/
قابل شمارش

1 تلاش برای قتل قتل ناموفق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان